Adatkezelési Tájékoztató

I. BEVEZETÉS

 1. A WAHL Hungária Kft. (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) a www.wahlkft.hu weboldal tulajdonosa és üzemeltetője. A Társaság, mint adatkezelő elkötelezett a honlapra látogatók (a továbbiakban: Látogató vagy Érintett) személyes adatainak védelme iránt és kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely a személyes adatok biztonságát garantálja. 
 2. Az Adatkezelő a Látogatók által a weboldalon keresztül megadott, illetve a Látogatóknak a weboldal használata során keletkezett személyes adatait az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) rendelkezéseinek és az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli.
 3. A jelen weboldal Adatkezelési Tájékoztatóval (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) az Adatkezelő célja a weboldalra Látogatók tájékoztatása a weboldal használata kapcsán az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, az Érintetti jogok gyakorlásáról, a jogorvoslati lehetőségekről.
 4. Az új jogi előírások, üzletpolitikai döntések vagy műszaki fejlesztések, egyéb körülmények szükségessé tehetik a jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítását, amelynek a jogát az Adatkezelő fenntartja. Az Adatkezelési Tájékoztató legújabb verziója mindig elérhető a weboldalon.
 5. A jelen Adatkezelési Tájékoztató elsősorban a weboldal használata során, kapcsán megvalósuló adatkezeléseket tartalmazza, a Társaság az itt nem szabályozott, további személyes adatkezeléseiről külön tájékoztatókban tájékoztatja az Érintetteket.
 6. Az Adatkezelő törekszik a jelen Adatkezelési Tájékoztató megfogalmazásakor arra, hogy az könnyen érthető legyen. Ennek elősegítésére a lenti III. fejezetben fogalommeghatározások találhatók. Amennyiben ennek ellenére kérdése lenne a weboldalra Látogatóknak, akkor kérjük, forduljanak az Adatkezelőhöz a jelen Adatkezelési Tájékoztató II. fejezetében – vagy az egyéb adatkezelési tájékoztatókban – megjelölt elérhetőségeken. 

II. ADATKEZELŐ

Neve: WAHL Hungária Kft.
Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság utca 6.
Cégjegyzékszám: 08-09-003331
Nyilvántartó Bíróság: Győri Törvényszék
Adószám: 11126878-2-08
Internetes elérhetősége: https://wahlkft.hu
E-mail cím: adatvedelem@wahl.hu
Telefonszám: +36 96 578 220
Levelezési cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság utca 6.

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

  1. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
  2. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
  3. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
  4. Különleges személyes adat: A személyes adatok kategóriáján belül a GDPR meghatároz továbbá egy alkategóriát, nevezetesen a Különleges személyes adatok kategóriáját, mely kategória a GDPR szerint magasabb védelmi szintet igényel az általános személyes adatokhoz képest. A GDPR szigorúbb feltételeket határoz meg a Különleges személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelések esetére. A Különleges személyes adatok különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
  5. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
  6. Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
  7. Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.
  8. Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
  9. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek.
  10. Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy (bővebben lsd. fent a „Személyes adat” definíciójánál).
  11. Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
  12. Gyermekek esetében a hozzájárulás: A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. 
  13. Felügyeleti hatóság: egy tagállam által a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak a személyes adataik kezelése tekintetében történő védelme érdekében létrehozott független közhatalmi szerv.
  14. Felügyeleti hatóság Magyarországon: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., weboldal: www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: 06- 1-391-1400, 06-30-683-5969, 06-30-549-6838, fax: 06-1-391-1410).
  15. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.
  16. Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
  17. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.CCCCC

IV. ADATKEZELÉS CÉLJA

 1. Az Adatkezelő a jelen weboldalon kapcsolattartás céljából (V. fejezet), álláskereséssel kapcsolatban (VI. fejezet) és sütik (cookie-k) útján (külön Cookie Tájékoztató) kezel személyes adatokat az ott meghatározott célokból. Amennyiben a Látogató sem a Kapcsolat, sem a Karrier menüben nem küld üzenetet a weboldalon keresztül, abban az esetben az Adatkezelő csak a cookie-k útján kezel személyes adatokat a weboldalra Látogatókkal kapcsolatban (a vonatkozó külön Cookie Tájékoztató szerint), más módon, illetve más személyes adatokat nem kezel.
 2. A Látogató bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet a további, őt megillető jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel (X. fejezet).
 3. Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy kizárólag 16. életévüket betöltött személyek adhatják meg saját maguk a személyes adatok kezeléséhez a hozzájárulásukat a jogi szabályozás értelmében. A 16. életévüket be nem töltött személyek esetén a törvényes képviselő adhat hozzájárulást a személyes adatok kezeléséhez, de a Társaság tevékenysége nem terjed ki 18 év alatti személyekre és a jelen weboldal címzettjei sem 18 év alatti személyek. 
 4. Az Érintettek személyes adatait az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig kezeli (amennyiben az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása volt) vagy az adott adatkezelési cél lejártáig, esetleges jogszabályi kötelezettség esetén pedig a jogszabályban meghatározott kötelező megőrzési idő elteltéig.

V. KAPCSOLATTARTÁS

 1. Amennyiben a Látogatónak kérdése, panasza van a weboldallal, az azon található információkkal, tartalmakkal, az Adatkezelő termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatban, azt a weboldalon található „Kapcsolat” menün keresztül teheti meg, a menüben található adatok kitöltésével, a „Küldés” gomb megnyomásával. A „Kapcsolat” menü célja nem a Társaság által forgalmazott termékekkel kapcsolatos jótállási és szervíz igények leadása, fogadása, kezelése – az ilyen igényeket a Társaság által üzemeltetett szervíznél kell közvetlenül leadni, a weboldalon ismertetett módon, elérhetőségen
 2. A „Kapcsolat” menüben az adatkezelés célja a Látogató kérdéseinek, panaszának megfelelő kezelése, megválaszolása.
 3. Az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeke alapján kezeli e körben az Érintettek személyes adatait, amely jogos érdek abban nyilvánul meg, hogy a Látogatók minél egyszerűbben fel tudják tenni a kérdéseiket, jelezni tudják a panaszaikat, ezeket az Adatkezelő minél gyorsabban, biztosabban megkapja és azokra meg tudja adni a megfelelő válaszokat, illetve megfelelően tudja kezelni őket.  A jogos érdek, mint adatkezelési jogalap a fogyasztók által feltett kérdésekre vonatkozik, valamint a fogyasztónak nem minősülő Látogatók (pl. üzleti partnerek) által feltett kérdésekre, általuk jelzett panaszokra. Amennyiben fogyasztó által jelzett panaszról van szó, abban az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja („az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges”), amely jogi kötelezettséget a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A paragrafusa írja elő.
 4. Érintett e körben minden természetes személy Látogató, aki a Kapcsolat menüben üzenetet küld az ott található felület kitöltésével, ideértve a nem természetes személyek (pl. jogi személy üzleti partnerek) természetes személy képviselőit is.
 5. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, képviselt cég, más, az üzenetben megadott személyes adatok, az üzenet (kérdés/panasz) részletes tartalma, az előadottakat alátámasztó bizonyítékok, iratok jegyzéke, az üzenet elküldésének dátuma és időpontja, a Társaság panasszal kapcsolatos álláspontja, kérdésre adott válasza.
 6. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás a kérdés, panasz feldolgozása, megválaszolása során nem történik.
 7. A kapcsolattartás során beérkezett, keletkezett személyes adatok fogyasztói panaszok esetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A paragrafus (7) bekezdés értelmében 3 évig kerülnek megőrzésre, azt követően törlésre kerülnek. A személyes adatok a nem fogyasztói panaszok esetében 3 hónap elteltével kerülnek törlésre, fogyasztói és nem fogyasztói kérdések esetében pedig 3 hónap elteltével kerülnek törlésre.
 8. Az Adatkezelő felhívja a Látogató figyelmét arra, hogy a kérdéssel, panasszal szorosan össze nem függő személyes adatot (pl.: egészségügyi adatot) kapcsolattartási céllal ne adjon meg, ilyen adatokat az Adatkezelő a kapcsolattartás során nem kezel.

VI. ÁLLÁSRA JELENTKEZÉSEK

 1. A jelen weboldalon megtalálhatók a Társaság álláshirdetései is, amelyeket a Látogatók a „Karrier” menüben tudnak elolvasni és érdeklődés esetén az ott található kapcsolatfelvételi űrlapon található adatok kitöltésével és önéletrajz feltöltésével, a „Küldés” gomb megnyomásával tudnak az állásokra jelentkezni. Jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatokra való jelentkezéssel, és a pályázat elbírálását követően a jelentkezők kiértesítésével kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, illetve az ezzel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. 
 2. A jelentkezéshez önéletrajzot is fel kell tölteni a felületen, valamint szükséges az Érintett önkéntes, előzetes és teljeskörű tájékoztatáson alapuló hozzájárulása is a személyes adatok kezeléséhez az állásra jelentkezés és annak intézése céljából. Az állásra való jelentkezést a hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelőnek nem áll módjában elfogadnia, hozzájárulás hiányában a „Küldés” gomb inaktív, a jelentkezés nem küldhető el, a rendszer nem tárolja el az adatokat. A jelen pontban írtak a weboldal jelentkezési felületén található alábbi hozzájárulás megadására vonatkoznak:
  „Hozzájárulok, hogy a Wahl Hungária Kft. az állásjelentkezéssel/ karrierlehetőséggel kapcsolatban megadott adataimat, önéletrajzomat az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.”
 3. Az adatkezeléssel Érintett személy minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláshirdetésre jelentkezik.
 4. Az adatkezelés jogalapja: az adatok kezelésére az Érintett GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes, kifejezett és írásbeli hozzájárulása alapján kerül sor, amelyet az Érintett bármikor jogosult visszavonni. Az adatkezeléshez történt visszavonás esetén az Adatkezelő törli az Érintett adatait az adatbázisából, aminek az a következménye, hogy az Érintett nem vesz részt a továbbiakban az állás betöltésével kapcsolatos eljárásban. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 5. Az adatkezelés célja a meghirdetett állásra jelentkező Érintettek által benyújtott pályázatok elbírálása, illetve a jelentkezők értesítése a pályázat eredményéről.
 6. A kezelt személyes adatok köre: Az állásra jelentkező által a csatolt önéletrajzában – és az esetleg csatolt egyéb dokumentumokban – megadott személyes adatok, így különösen, de nem kizárólagosan a vezetéknév, keresztnév, tartózkodási cím, telefonszám, állampolgárság, végzettség, egyéb engedély, szakképesítés, oklevél, korábbi munkahelyek, a megpályázott pozíció megnevezése, az üzenet elküldésének dátuma és időpontja, az adatkezelési hozzájárulás megadásának tárgya, dátuma és időpontja stb.
 7. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás az állásra jelentkezés feldolgozása, elbírálása során nem történik.
 8. Az Adatkezelő kizárólag az általa meghirdetett állásra való jelentkezéssel, és annak elbírálásával összefüggésben kezeli a személyes adatokat, ezért kéri az Érintetteket, hogy kizárólag az előbbiekhez szükséges adatokat küldjék meg, ezen kívüli, az állásra jelentkezéshez és a jelentkezés elbírálásához nem kért adatot (pl. különleges adatokat) ne küldjenek meg az Adatkezelő részére és fotót se csatoljanak a jelentkezéshez/önéletrajzhoz. 
 9. Amennyiben az állásra jelentkező Érintettről kiderül, hogy nem töltötte be a 18. életévét vagy pályázata a jelentkezés elbírálásához nem kért adatokat (pl. különleges adatokat) tartalmaz, abban az esetben az állásra jelentkezést haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezéstől, illetve a tudomásszerzéstől számított 2 munkanapon belül visszavonhatatlanul törli az Adatkezelő, minden további értesítés nélkül és a jelentkező nem vesz részt az állásra jelentkezési, kiválasztási folyamatban. 
 10. A jelentkező Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben referencia személyt adott meg az állásra jelentkezés során (pl. volt munkáltató), úgy az Adatkezelőnek jogában áll e személlyel felvenni a kapcsolatot a szakmai tapasztatalat ellenőrzése céljából. Az adott személy/cég részére a nyilatkozattételhez a hozzájárulást az állásra jelentkező Érintett adhatja meg és a nyilatkozó cég/személy felelőssége a hozzájárulás beszerzése, annak esetleges elmaradása nem eshet az Adatkezelő terhére és az Adatkezelő nem is köteles ellenőrizni a harmadik személynek adott hozzájárulás meglétét.
 11. Az adatkezelés időtartama:
  1. Az Adatkezelő az állásra jelentkezés kapcsán kezelt személyes adatokat a cél megvalósulásáig, azaz a nyertes pályázó esetében a meghirdetett munkakör betöltésének megkezdéséig, illetve a munkaszerződés megkötéséig (attól függően, hogy melyik a későbbi esemény), a ki nem választott jelentkező esetében a jelentkező értesítéséig, vagy a jelentkező időközben tett törlési igényének kézhezvételéig tárolja. Ezekben az esetekben az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb az adott eseménytől számított 30 napon belül törli a személyes adatokat.
  2. A jelentkező Érintett arra az esetre, ha nem őt választják a meghirdetett pozícióra, önkéntesen külön hozzájárulhat az adatai további, a jelentkezést követő 1 (egy) évig történő kezeléséhez ugyanolyan vagy hasonló, a kompetenciáinak megfelelő munkakör betöltéséhez. Az állásra jelentkezésnek nem feltétele ennek a külön hozzájárulásnak a megadása! A ki nem választott jelölt adatait az Adatkezelő csak abban az esetben kezelheti tovább, ha ahhoz a jelentkező a „Karrier” felületen külön hozzájárult, ellenkező esetben az állásra jelentkezés kapcsán az Adatkezelő által kezelt személyes adatok a fenti 11.1 pontan írtak szerint törlésre kerülnek. Az Adatkezelő az ilyen hozzájárulásokat az adatokhoz kapcsolja és eltárolja. A jelen pontban írtak a weboldal jelentkezési felületén található alábbi hozzájárulás megadására vonatkoznak:
   „Hozzájárulok az önéletrajzom/adataim további 1 évig történő kezeléséhez későbbi munkalehetőségek céljából, abban az esetben, amennyiben a jelentkezésem alapján nem kerülök kiválasztásra. (Az állásra jelentkezésnek nem feltétele a jelen hozzájárulás megadása.)”
 12. Amennyiben az álláshirdetésben kifejezetten az szerepel, hogy az adott állásra nem csak a weboldalon keresztül lehet jelentkezni, hanem más elérhetőségeken, azaz e-mail-ben vagy postai úton is, abban az esetben a jelen VI. fejezetben írtak az alábbiak szerint módosulnak a nem a weboldalon, hanem e-mail útján vagy postai úton beadott állásra jelentkezésekre és az azok kapcsán megvalósuló adatkezelésekre:
  1. Ebben az esetben is elengedhetetlen az adatkezeléshez az Érintett önkéntes, előzetes és teljeskörű tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, amelyet ebben az esetben az állásra jelentkező Érintett a jelen Adatkezelési Tájékoztatóhoz 1. számú mellékletként csatolt Hozzájáruló Nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és az állásra jelentkezéssel egyidejű megküldésével, az állásra jelentkezéshez mellékelve tud megadni.
  2. Amennyiben a 12.1 pontban írt kitöltött, aláírt Hozzájáruló Nyilatkozat nem kerül csatolásra az állásra jelentkezéshez annak beadásakor, abban az esetben az állásra jelentkezést haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezéstől számított 2 munkanapon belül visszavonhatatlanul törli az Adatkezelő, minden további értesítés nélkül és a jelentkező nem vesz részt az állásra jelentkezési, kiválasztási folyamatban.
  3. Az Adatkezelő felhívja arra a figyelmet, hogy a fenti 12.1-12.2 pontban írtak semmiképpen sem jelentik azt, hogy az állásra jelentkező Érintettnek a konkrét állás betöltéséről szóló döntésen túli adatkezeléshez is hozzá kellene járulnia, az továbbra is önkéntes döntése (egyebekben lsd. a fenti 11.2 pontban írtakat és az 1. számú mellékletként csatolt Hozzájáruló Nyilatkozat szövegét).

VII. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 1. E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az egyes adatkezelés megkezdése előtt külön tájékoztatást ad az Érintett részére.
 2. Így például külön adatkezelési tájékoztató, a Cookie Tájékoztató tartalmazza a tájékoztatást a weboldalon használt sütik (cookie-k) útján történő adatkezelésről, amelyhez a link itt található.

VIII. ADATOK MEGOSZTÁSA

 1. A Látogató személyes adatait az Adatkezelő nem továbbítja az Európai Unión kívüli harmadik országoknak vagy nemzetközi szervezeteknek. Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy ha a személyes adataikat olyan szolgáltatónak szeretné átadni, amely az Európai Gazdasági Térségen kívül székel, abban az esetben megtesz minden óvintézkedés, amely a személyes adatok biztonságos továbbításához, kezeléséhez szükséges.
 2. Az Adatkezelő tájékoztatja a Látogatókat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett jogszabályi felhatalmazás alapján megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő e körben felhívja a figyelmet, hogy a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét és a jogszabályi alapot megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 3. A weboldalon kezelt adatokhoz a honlap Tárhelyszolgáltatójának is van hozzáférése:
  Tárhelyszolgáltató neve: Győr.net Kft.
  Tárhelyszolgáltató székhelye: 9024 Győr, Práter utca 9. 3. em.
  Tárhelyszolgáltató e-mail címe: ugyfelszolgalat@gyor.net
  Tárhelyszolgáltató telefonszáma: +36 96 900000
 4. Az Adatkezelő  a következő adatfeldolgozót veszi igénybe:
  Név: UpTown Synergies OÜ
  Székhely: 15551 Sepapaja tn 6., Tallinn, Estonia
  Regisztrációs szám: 16677727
  Adatfeldolgozói tevékenysége: közreműködik a weboldal fejlesztésében és üzemeltetésében.

IX. ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

 1. Az Adatkezelő az elektronikus adatfeldolgozást olyan módon végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek, és biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között, csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. Az Adatkezelő az informatikai rendszereket tűzfallal védi és vírusvédelemmel látja el. 
 2. Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 3. Ha az adatvédelmi incidens az Adatkezelő szerint valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a felügyeleti hatóságot és az Érintettet az adatvédelmi incidensről és közli vele a GDPR 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat.

X. AZ ÉRINTETT ADATVÉDELMI JOGAI

 1. Az Érintett többek között tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával, valamint visszavonhatja a hozzájárulását az adatok felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein. Az Érintett élhet továbbá a lenti 3. pontban részletezett jogorvoslati jogaival is.
  Az adatvédelemmel kapcsolatos kéréseivel, kérdéseivel, panaszaival kérjük a jelen Adatkezelési Tájékoztató II. fejezetének 3. pontjában írtak szerint lépjen kapcsolatba az adott Adatkezelővel, az Adatkezelőnek az ott meghatározott elérhetőségein, elsődlegesen az ott írt e-mail címen.
 2. Az Érintettet az alábbi adatvédelmi jogosultságok illetik meg:

X/1. Tájékoztatáshoz való jog

 1. Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A tájékozódáshoz való jog írásban a fentebb megjelölt elérhetőségeken keresztül is gyakorolható.

X/2. Adatokhoz való hozzáférés joga

 1. Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
  – az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái;
  – azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  – a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
  – a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
  – a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  – az adatforrásokra vonatkozó információ;
  – az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 2. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.
 3. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az Érintett kérelmére az információkat a Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja.
 4. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

X/3. Helyesbítés joga

 1. Az Érintett kérheti a Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 
 2. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

X/4. Törléshez való jog

  1. Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
   – személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
   – az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
   – az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
   – a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
   – a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
   – a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
  2. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
  3. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

X/5. Adatkezelés korlátozásához való jog

  1. Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
   – az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
   – az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
   – az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
   – az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
   – Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
   – Az Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
  2. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

X/6. Adathordozáshoz való jog

   1. Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
   2. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

X/7. Tiltakozás joga

  1. Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen általános üzleti és fogyasztói kapcsolat érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.
  3. A személyes adatok általános üzleti és fogyasztói kapcsolat érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők. 
  4. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

X/8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

  1. Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
  2. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés
   – Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
   – meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
   – az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

X/9. Visszavonás joga

   1. Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

X/10.Eljárási szabályok 

  1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
  2. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.
  3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
  4. Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
  5. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
  6. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

X/11. Jogorvoslati lehetőségek

 1. Panasz az Adatkezelőnél
  Amennyiben az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban bármilyen problémája van, forduljon az Adatkezelőhöz a II. fejezetben írt elérhetőségeken, elsődlegesen az ott írt e-mail címen!
 2. Bírósághoz fordulás joga
  Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen – akár az Érintett lakóhelye szerinti – bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 3. Adatvédelmi hatósági eljárás
  • Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.  Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
  • Magyarországon a felügyeleti hatóság, ahol panasszal lehet élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: + 36 1 3911400
Fax: + 36 1 3911400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

XI. A TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

 1. A jelen Adatkezelési Tájékoztató időről időre aktualizálásra kerülhet, ezáltal az Adatkezelési Tájékoztató tartalma módosulhat. A mindenkor aktuális Adatkezelési Tájékoztatót az Adatkezelő a weboldalon közzéteszi.

Kelt: Mosonmagyaróvár, 2023.03.29.