Wahl Hungária Kft.nyereményjáték szabályzat

Nyerj színházjegyet!

A nyereményjáték szabályzat (továbbiakban: szabályzat) vonatkozik a Wahl Hungária Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Barátság utca 6.; Cg.: 08-09-003331) (továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett Facebook felületen közzétett nyereményjátékra (továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel:

 

1. A játék időtartama

2022.09.14. 20:00-2022.09.20. 09:00

2. A Játékban résztvevő személyek

2.1. A Játékban részt vehet minden, Facebook felhasználói fiókkal rendelkező természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és 18. életévét betöltötte (továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

2.2. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Szervező vezető tisztségviselői és munkavállalói, valamint azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói,
  • a lebonyolításban közvetlenül közreműködő vállalkozások tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai, valamint azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói

3. A Játék menete

Játékos a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/wahlhungaria) Szervező által megosztott tartalom alatt hozzászólásban a választ írásban közli.

Egy játékos csak egyszer játszhat.

A Szervező kézi sorsolással dönt a nyertes személye felől. Az esetleges sorsolás időpontja: 2022.09.20. 09:00. A sorsolás nem nyilvános.

A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/wahlhungaria) 2022.09.20-án teszi közzé, és saját költségviselésével gondoskodik a nyeremények átadásáról.

4. A Játékos jogai és kötelezettségei

A Játékos a játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen szabályzatot és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Nyertes Játékos felhasználói nevét a Szervező Facebook oldalán közzétegye.

A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremény érvényesítése/átadása érdekében. Amennyiben a Nyertes együttműködési kötelezettségét nem teljesíti és ezzel összefüggésben a Nyeremény nem érvényesíthető vagy adható át a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Nyertest a Szervező privát Facebook vagy messenger üzenetben értesíti a sorsolást követő 5 munkanapon belül. A nyeremény érvényesítése/átadása a Nyertessel egyeztetett módon történik az értesítés megküldését követő 90 napon belül.

5. A Nyertes nyereménye

A nyertes nyereménye: 2 darab színházi belépőjegy

A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre át nem váltható.

6. Adatkezelés

A Nyertes a Játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait (pl.: név, e-mailcím, telefonszám, lakcím) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje. 

A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi, hogy a Játék tisztaságának igazolása céljából a Szervező a Nyertes Facebook felhasználó nevét nyilvánosságra hozza. 

A Szervező a személyes adatokat az EU Általános Adatvédelmi rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli.

7. Felelősség kizárás

A Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a játékosokat terheli. 

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó felületek technikai okokból időszakosan nem érhetők el. 

8. Egyéb rendelkezések

Jelen nyereményjáték nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerinti szerencsejátéknak.

Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja.

Szervező kijelenti, hogy a Játékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a Játék nem kapcsolódik a Facebookhoz, a Facebook-ot teles körűen mentesíti minden kárfelelősség alól.

A nyereményjátékban való részvétel a játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.